Vad är ett kommunalförbund?

Vad är ett kommunalförbund?

Kommunalförbund är en form för samverkan mellan kommuner (och landsting) som kan användas för praktiskt taget vilken kommunal angelägenhet som helst.

Ett kommunalförbund är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och som är fristående i förhållande till sina medlemskommuner. Verksamheter som kommuner vill samverka om läggs över i kommunalförbundet som därmed övertar dessa uppgifter från sina medlemskommuner.

Kommunalförbund har egen budget och räkenskaper men ingen beskattningsrätt. Finansieringen av verksamheten sker genom att medlemskommunerna debiteras. Regleringen av kommunalförbund finns fr. o. m 1 januari 1998 i kommunallagen.

Ölands kommunalförbund är ett förbund med förbundsdirektion. Förbundsdirektionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Ordförandeskapet ska alternera mellan medlemskommunerna. Tidsperiod för ett ordförandeskap är en mandatperiod.

Kommunalförbundets koppling till medlemskommunerna och deras organisationer säkerställs genom att förbundsdirektionen utser en av medlemskommunernas kommunchef som förbundschef i kommunalförbundet. Uppdraget som förbundschef ska alternera mellan medlemskommunerna. Tidsperiod för uppdraget ska sammanfalla med mandatperiod.