Hur man överklagar ett beslut

Hur man överklagar ett beslut

Beslut som inte gäller myndighetsutövning kan som regel överklagas enligt kommunallagens regler om laglighetsprövning. Det gäller oavsett om beslutet fattats av kommunfullmäktige, någon nämnd, något utskott eller av någon tjänsteman med stöd av delegering från en nämnd.

När ett beslut överklagas enligt reglerna i kommunallagen kan domstolen upphäva det överklagade beslutet om

  • beslutet inte har kommit till på lagligt sätt,
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,
  • det organ som fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  • beslutet strider mot lag eller författning
  • domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med något annat beslut.

Vem kan överklaga?

Du kan överklaga ett beslut som fattats av Ölands kommunalförbund om du är medlem i någon av medlemskommunerna, Mörbylånga eller Borgholm, det vill säga om du antingen

  • är folkbokförd i kommunen,
  • äger en fastighet i kommunen, eller
  • är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Till vem skickas överklagan?

Om du vill överklaga ett beslut med stöd av reglerna i kommunallagen så ska du skicka din överklagan till:

Förvaltningsrätten i Växjö, Box 42, 351 03 Växjö.

När måste överklagan skickas?

Du måste skicka ett överklagande i så pass god tid att den har kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att protokollet där beslutet finns med eller har rapporterats har tillkännagivits på förbundets officiella anslagstavla. Om den kommer in för sent ska förvaltningsrätten avvisa din överklagan.

Vad ska överklagan innehålla?

I ett överklagande ska du tala om vilket beslut du överklagar och varför du anser att beslutet är felaktigt. Ett överklagande måste vara skriftligt och undertecknat av dig som överklagat. Du måste också ange adress och andra kontaktuppgifter till dig så att förvaltningsrätten kan komma i kontakt med dig.