Tillkännagivande av justerat protokoll

Tillkännagivande av justerat protokoll

Tillkännagivande av protokoll, SFS nr: 2017:725, 8 kap.

12§ Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen tillkännages på anslagstavlan. Av tillkännagivandet ska det framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har tillkännagetts. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före överklagandetidens utgång enligt 13 kap. 5 § första stycket.


Anslagsbevis

Förbundsdirektionens sammanträde 2024-05-17
Datum för anslags uppsättande: 2024-05-28
Datum för anslags nedtagande: 2024-06-07
Protokollet som pdf nedan

Protokoll ÖKF 240517 §§ 9-15.signerat